Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PIERWSZE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Włocławskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzież od 6 października rozpoczęło realizację projektu „Akcja Aktywizacja -YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparciem objętych jest  20 osób w wieku 18-24 lata z grupy NEET.

Pierwszą formą wsparcia, jaką objęci zostali beneficjenci projektu w ramach Zadania 1: pod nazwą „Pomocna dłoń”   są indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego. Zajęcia mają na celu zbadanie  i określenie predyspozycji i preferencji zawodowych   z wykorzystaniem min. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania, który określi ścieżkę wsparcia dla każdego beneficjenta..

Podczas spotkań zostaną zidentyfikowane indywidualne potrzeby zawodowo - edukacyjne młodzieży uczestniczącej w projekcie oraz zdiagnozowane jakie formy wsparcia są niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia.

Kolejnym etapem po zakończeniu przez wszystkich uczestników indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym będą grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego.

PIER1 Zajęcia indywidulane z doradcą zawodowym z MCIZ we Włocławku.
PIER2 Beneficjent projektu podczas badania predyspozycji i preferencji zawodowych wykorzystaniem KZZ.

obudz

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007