OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” WE WŁOCŁAWKU

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku rozpoczęło realizację zajęć odbywających się  w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnikami zajęć są osoby młode w wieku 18-24 lata, bierne zawodowo, nieuczące się i nieszkolące. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, realizowane w ramach zadania dotyczącego wsparcia motywacyjno-doradczego, stanowią pierwszą formę wsparcia oferowaną w ramach projektu. W ich trakcie doradca zawodowy, po opracowaniu analizy rynku pracy, przeprowadza identyfikacje potrzeb i umiejętności danego uczestnika. Zajęcia te mają na celu zbadanie predyspozycji i preferencji zawodowych za pomocą Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu. Podczas ich realizacji zidentyfikowane są indywidualne potrzeby zawodowo-edukacyjne młodzieży oraz diagnozowane są formy wsparcia niezbędne do poprawy sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia. 

SZ 1 Zajęcia indywidulane z doradcą zawodowym z MCIZ


 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007