OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

18-24 CZAS NA SAMODZIELNOŚĆ

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły w styczniu 2007 r. realizację kolejnego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, zatytułowanego „18-24 Czas na samodzielność”. Projekt trwał do końca kwietnia 2008 roku.
W województwie kujawsko-pomorskim projekt był realizowany dla 120 osób w trzech miastach: Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.
Grupę pierwszą stanowiły osoby z wykształceniem średnim niepełnym (w tym byli absolwenci liceów profilowanych), zainteresowane uzyskaniem świadectwa dojrzałości, a także istotnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Były to zarówno osoby nieuczące się i niepracujące, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności osoby mające problemy z opanowaniem obowiązkowego programu nauczania, bądź mające zaległości w nauce spowodowane np. dłuższą nieobecnością w szkole. Kursy przygotowawcze miały w tym przypadku charakter zajęć wyrównawczych. Grupa druga to zasadniczo osoby nieuczące się i niepracujące, posiadające wykształcenie średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni (w szczególności na studiach dziennych) oraz równoczesnym uzyskaniem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, które w sposób istotny poprawią ich sytuację na rynku pracy.
Celem projektu było ułatwienie startu życiowego i zawodowego poprzez umożliwienie im uczestnictwa zarówno w szkoleniach zawodowych, jak i w kursach języka angielskiego, profesjonalnych szkoleniach komputerowych (o standardzie European Computer Driving Licence), zajęciach z zakresu ABC przedsiębiorczości, wykładach z zakresu podstawowych elementów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, a nawet kursach prawa jazdy. Beneficjenci zamierzający podwyższyć poziom wykształcenia ogólnego mogli skorzystać z kursów przygotowawczych do matury, a jeżeli już posiadali wykształcenie średnie – z kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli także udział w treningach, warsztatach oraz konsultacjach psychologicznych, które pomogły im przezwyciężyć poczucie niedostosowania, słabości, zagubienia oraz niewiary we własne siły towarzyszącej niejednokrotnie młodym ludziom przy podejmowaniu niełatwych decyzji dotyczących kształcenia bądź wyboru zawodu. Ważnym elementem projektu były także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, mające na celu przyswojenie przez młodego człowieka wiedzy na temat technik skutecznego poruszania się po rynku pracy, pisania życiorysu, sporządzania listu motywacyjnego czy zasad prowadzenia rozmowy z pracodawcą.
Program uczestnictwa w projekcie to blisko 600 godzin zajęć dydaktycznych w przeliczeniu na jednego uczestnika, prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów w małych, dziesięcioosobowych grupach oraz profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe. Podczas zajęć uczestnicy korzystali – podobnie jak w przypadku poprzednich projektów – z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym w znacznej odległości od miejsc szkolenia zostały dofinansowane koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej. Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali opiekunowie grup z ramienia OHP.

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007