Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 
 

REKRUTACJA NA ROK 2013/2014 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu zakończyła rekrutację młodzieży, która w ramach jendostek opiekuńczo-wychowawczych będzie uczyła się w Gimnazjum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w roku szkolnym 2013/2014.

Wszystkich zainteresowanych kształceniem w formach pozaszkolnych w ramach Ochotniczych Hufców Pracy zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek na terenie całego naszego województwa, gdzie dostepna jest szczegółowa oferta edukacyjna i kształceniowa. Za pośrednictwem Ochotniczych Hufców Pracy można uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód.

 

Adresy placówek, w których mozna uzyskac szczególowe informacje na temat zawodów i form kształcenia:

1. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu

2. Środowiskowe Hufce Pracy

 

 BAZA LOKALOWA:

 1. OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W GRUDZIĄDZU
    
(zobacz bazę Ośrodka) 

 2. 2-4 ŚHP W TORUNIU
      (zobacz bazę Hufca)

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO OHP:

- najpóźniej w dniu rozpoczecia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończone 15 lat - nieukończone 18 lat,
- dobry stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego
- ukończona szkoła podstawowa

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. podanie (zgłoszenie do OHP) (pobierz)
2. kwestionariusz osobowy  (pobierz)
3. ostatnie świadectwo szkolne
4. 3 zdjęcia legitymacyjne
5. w przypadku kandydata młodocianego - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
6. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum
7. opinia pedagoga szkolnego w przypadku kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum
8. zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu - wymagane w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe,
9. PESEL,
10. zaświadczenie o dochodach w rodzinie w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie
11.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
12. zgoda na wykorzystanie wizerunku (pobierz)
13. zgoda na udział w imprezach (pobierz)

MIEJSCA PRAKTYK ZAPEWIAJĄ OCHOTNICZE HUFCE PRACY.
UCZESTNICY, KTÓRZY ZAWRĄ UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W FORMIE NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 


 

                                                 

                                               
 


 
 
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007