Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej

 
 


REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

UWAGA PRACODAWCY

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa"), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, prosimy o kontakt i załatwianie spraw przede wszystkim drogą telefoniczną , elektroniczną (wszelkie uzupełnienia poprzez e-mail) natomiast wnioski prosimy przesyłać pocztą tradycyjną

Z uwagi na konieczność podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, w sposób szczególny apelujemy o zachowanie powyższych zasad.  

Szanowni Pracodawcy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 roku, prosimy o zapoznanie się z jego treścią -  POBIERZ

Z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych. Wszystkich pracodawców,  którzy posiadają aktywne umowy o refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników prosimy o składanie wniosków o aneksy do umów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek  (czyli od 01.09.2019 do 30.09.2019). W przypadku wystąpienia przez pracodawcę z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji po w/w  terminie, refundacja obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Wnioski składamy do centrum edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianych przygotowania zawodowego, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zrzeszających pracodawców.

WZÓR WNIOSKU O ANEKSOWANIE AKTYWNYCH UMÓW - POBIERZ

UWAGA PRACODAWCY!

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku  wchodzi w życie  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników (Dz. U. z 2019 poz 1395).

W dniu 7 listopada 2014 ukazało się Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporzadzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

UWAGA PRACODAWCY!

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (wraz z załącznikami).

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ - POBIERZ

 

28 lutego 2019 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało nowe Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Prosimy o zapoznanie się z w/w wymienionym

Rozporządzenie z dnia 22.02.2019r.  w sprawie praktycznej nauki zawodu

Informujemy, że od 1 wrzesnia 2019 r. wejdzie w życie Uchwała Nr 28/1282/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może byc dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne".

Uchwała nr 28/1282/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

Komenda Wojewódzka OHP w Toruniu przypomina o konieczności zmiany oznaczeń PKD właściwych dla Państwa działalności.

Do końca 2009 roku był okres przejściowy, w którym obowiązywały zarówno stare (z 2004 roku) jak i nowe (z 2008 roku) oznaczenia PKD.


Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują tylko nowe oznaczenia PKD i tylko takie będą honorowane we wnioskach, o zawarcie umowy o refundację które Państwo składają do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży.

Wnioski, które będą posiadały błędne oznaczenie PKD będą odsyłane do pracodawcy celem poprawienia.

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).

 PLIKI DO POBRANIA - DOTYCZY WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY: 

 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  (po 1.07.2014)
 

WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
 


WZÓR FORMULARZA POMOCY PUBLICZNEJ


OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS


OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ
 

 

 

PLIKI DO POBRANIA - DOYCZY WNIOSKÓW O WYPŁATĘ REFUNDACJI: 

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI
 

UPOWAŻNIENIE DO DOKONYWANIA KOREKT FINANSOWYCH


PONIŻEJ PODAJEMY WYKAZ OŚRODKÓW POSIADAJĄCYCH ZGODĘ KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA NA PROWADZENIE KURSÓW PEDAGOGICZNYCH 
 

                                                  ZOBACZ                                                                              
 

WYKAZ JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH REFUNDACJĘ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP
ul. Poznańska 11/13,
87-100 Toruń,

kujawsko-pomorska@ohp.pl
tel. 56 654-70-68 
fax. 56 652-96-19
        

 
Centrum Edukcji i Pracy Młodzieży w Toruniu
ul. Poznańska 11/13,
87-100 Toruń, 

m.lukasik@ohp.pl
tel. 56 658-86-75 wew. 29
      56 654-70-68 wew. 29

fax.56 652-96-19
Zasięg terytorialny / powiaty:  Toruń, Chełmno, Grudziądz, Wąbrzeźno, Brodnica, Golub – Dobrzyń 

 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Glinki 140,
85-861 Bydgoszcz,
e.chojnicka@ohp.pl
tel./fax 52 345-05-33 lub 363-04-64
Zasięg terytorialny / powiaty: Bydgoszcz, Świecie, Tuchola, Sępólno Krajeńskie, Nakło n/ Notecią, Żnin

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku
ul. Brzeska 6
87-800 Włocławek,
tel. 54 231-46-71
fax. 54 231-46-71
Zasięg terytorialny / powiaty: Włocławek, Lipno, Rypin, Aleksandrów Kujawski, Radziejów, Inowrocław, Mogilno
 
PRACODAWCO PAMIĘTAJ, ŻE REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NIE PRZYSŁUGUJE W PRZYPADKU POWTARZANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO ROKU NAUKI !!!
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007