OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 












 


REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

SZANOWNI PRACODAWCY !

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu przypomina, że w związku z przepisami dotyczącymi  ochrony danych osobowych,  dokumenty z zakresu refundacji,  które składacie Państwo w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży mogą dotyczyć tylko tych osób, które są odbiorcami usług oferowanych przez OHP. Oznacza to, że na listach płac, deklaracjach rozliczeniowych: RCA i  RSA,  które dołączają Państwo do  „wniosku o zwrot poniesionych kosztów na  refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom” nie mogą być widoczne dane, które dotyczą innych pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, (widoczne mogą być jedynie dane młodocianych pracowników, których dotyczy dany wniosek).

UWAGA PRACODAWCY ! - oświadczenie do pobrania

OŚWIADCZENIE O STAŻU PRACY DOTYCZĄCE PRACODAWCÓW WYKAZUJĄCYCH STAŻ PRACY NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

UWAGA PRACODAWCY ! - dotyczy pomocy "de minimis" w rolnictwie

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy "de minimis" w rolnictwie na dzień 13.01.2021r. wynosi 217 128 790,37 EUR co stanowi 73,37%.

UWAGA PRACODAWCY !

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii i idącymi za tym obostrzeniami dotyczącymi m.in zamknięcia placówek oświatowych oraz ograniczeniem zajęć praktycznej nauki zawodu u pracodawców przekazuje się poniżej informacje dotyczące postępowania w zaistniałej sytuacji oraz w kontaktach z pracodawcami lub rodzicami młodocianych pracowników:

1.      Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawach szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (...), Dz. U. 2020, poz. 493 – umożliwia w § 4 ust. 2 przeprowadzenie zajęć praktycznych zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w uzgodnieniu z pracodawcą, do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.
2.     Powyżej przywołane rozporządzenie MEN w § 4 ust. 3 wlicza okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jedno stek systemu oświaty, w którym uczniowie będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe (dofinansowanie kosztów po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego wypłacane przez gminy). Zapis ten ma również odzwierciedlenie w spec ustawie z dnia 31 marca 2020 r.
3.     Przepisy regulujące dokonywanie refundacji przez jednostki OHP nie zmieniły się od dnia 12 marca br. W związku z tym refundacja może być dokonana po faktycznej wypłacie wynagrodzenia młodocianemu pracownikowi opłaceniu składek ZUS oraz udokumentowaniu tego faktu przez pracodawcę wraz z wnioskiem o ich zwrot.
4.     Kwestia wypłaty refundacji za okres niewykonywania pracy przez młodocianego związany z zawieszeniem funkcjonowania jednostek oświatowych jest uregulowana w ustawie z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Stanowi o tym art. 15 f. (Dz. U. 2020, poz. 568).
5.     Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 15 f przywołanej powyżej ustawy pracodawca może (nie musi) wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie w całości lub w części za okres zwolnienia ze świadczenia pracy w ramach praktycznej nauki zawodu i zachowuje prawo do refundacji z tego tytułu. W przypadku wypłacenia wynagrodzenia w całości lub w części pracodawca do wniosku o refundację dołącza dokument potwierdzający wypłatę (może to być przelew bankowy, a w przypadku odbioru osobistego wynagrodzenia - pokwitowanie jego otrzymania oraz potwierdzenie opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne.
6.     W przypadku, kiedy pracodawca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne to nie ma podstawy do ich refundowania, gdyż pracodawca nie będzie ponosił ich kosztów. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca w tym przypadku złoży oświadczenie, że został zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wskazując podstawę tego zwolnienia (Kserokopia decyzji z ZUS - potwierdzona za zgodność z oryginałem).
7.     Zawieszenie działalności gospodarczej a rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodociany pracownikami - zawieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zatrudnia on pracowników, w tym pracowników młodocianych.

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę zawartej z młodocianym określone zostały w art. 196 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:
     - niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
     - ogłoszenia upadłości łub likwidacji pracodawcy; 
     - reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
     - stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.
A zatem pracodawca nie może zwolnić pracownika młodocianego w drodze wypowiedzenia mu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powołując się na chęć zawieszenia działalności gospodarczej, gdyż zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek rozwiązania umowy o pracę z młodocianym za wypowiedzeniem.

UWAGA PRACODAWCY

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa"), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, prosimy o kontakt i załatwianie spraw przede wszystkim drogą telefoniczną , elektroniczną (wszelkie uzupełnienia poprzez e-mail) natomiast wnioski prosimy przesyłać pocztą tradycyjną

Z uwagi na konieczność podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, w sposób szczególny apelujemy o zachowanie powyższych zasad.  

Szanowni Pracodawcy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 roku, prosimy o zapoznanie się z jego treścią -  POBIERZ

Z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych. Wszystkich pracodawców,  którzy posiadają aktywne umowy o refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników prosimy o składanie wniosków o aneksy do umów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek  (czyli od 01.09.2019 do 30.09.2019). W przypadku wystąpienia przez pracodawcę z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji po w/w  terminie, refundacja obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Wnioski składamy do centrum edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianych przygotowania zawodowego, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zrzeszających pracodawców.

WZÓR WNIOSKU O ANEKSOWANIE AKTYWNYCH UMÓW - POBIERZ

UWAGA PRACODAWCY!

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku  wchodzi w życie  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników (Dz. U. z 2019 poz 1395).

W dniu 7 listopada 2014 ukazało się Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporzadzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

UWAGA PRACODAWCY!

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (wraz z załącznikami).

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ - POBIERZ

 

28 lutego 2019 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało nowe Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Prosimy o zapoznanie się z w/w wymienionym

Rozporządzenie z dnia 22.02.2019r.  w sprawie praktycznej nauki zawodu

Informujemy, że weszła w  życie Uchwała Nr 11/406/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może byc dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne".

Uchwała nr 11/406/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

Komenda Wojewódzka OHP w Toruniu przypomina o konieczności zmiany oznaczeń PKD właściwych dla Państwa działalności.

Do końca 2009 roku był okres przejściowy, w którym obowiązywały zarówno stare (z 2004 roku) jak i nowe (z 2008 roku) oznaczenia PKD.


Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują tylko nowe oznaczenia PKD i tylko takie będą honorowane we wnioskach, o zawarcie umowy o refundację które Państwo składają do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży.

Wnioski, które będą posiadały błędne oznaczenie PKD będą odsyłane do pracodawcy celem poprawienia.

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).

 PLIKI DO POBRANIA - DOTYCZY WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY: 

 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  (po 1.07.2014)
 

WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
 


WZÓR FORMULARZA POMOCY PUBLICZNEJ


OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS


OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ
 

 

 

PLIKI DO POBRANIA - DOYCZY WNIOSKÓW O WYPŁATĘ REFUNDACJI: 

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI
 

UPOWAŻNIENIE DO DOKONYWANIA KOREKT FINANSOWYCH


PONIŻEJ PODAJEMY WYKAZ OŚRODKÓW POSIADAJĄCYCH ZGODĘ KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA NA PROWADZENIE KURSÓW PEDAGOGICZNYCH 
 

                                                  ZOBACZ                                                                              
 

WYKAZ JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH REFUNDACJĘ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP
ul. Poznańska 11/13,
87-100 Toruń,

kujawsko-pomorska@ohp.pl
tel. 56 654-70-68 
fax. 56 652-96-19
        

 
Centrum Edukcji i Pracy Młodzieży w Toruniu
ul. Poznańska 11/13,
87-100 Toruń, 

ceipm.torun@ohp.pl
tel. 56 658-86-75 wew. 229
      56 654-70-68 wew. 229

fax.56 652-96-19
Zasięg terytorialny / powiaty:  Toruń, Chełmno, Grudziądz, Wąbrzeźno, Brodnica, Golub – Dobrzyń 

 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Glinki 140,
85-861 Bydgoszcz,
refundacja.bydgoszcz@ohp.pl
tel./fax 52 345-05-33 wew. 525
te./fax. 52 363-04-64 wew. 525
Zasięg terytorialny / powiaty: Bydgoszcz, Świecie, Tuchola, Sępólno Krajeńskie, Nakło n/ Notecią, Żnin

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku
ul. Brzeska 6
87-800 Włocławek,
tel. 54 231-46-71, 424
fax. 54 231-46-71
Zasięg terytorialny / powiaty: Włocławek, Lipno, Rypin, Aleksandrów Kujawski, Radziejów, Inowrocław, Mogilno
 
PRACODAWCO PAMIĘTAJ, ŻE REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NIE PRZYSŁUGUJE W PRZYPADKU POWTARZANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO ROKU NAUKI !!!
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007