Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej

 
 


REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

UWAGA PRACODAWCY!

W dniu 7 listopada 2014 ukazało się Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporzadzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

UWAGA PRACODAWCY!

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (wraz z załącznikami).

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ - POBIERZ

 

31 sierpnia 2017 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało nowe Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Prosimy o zapoznanie się z w/w wymienionym

Rozporządzenie z dnia 31.08.2017r.  w sprawie praktycznej nauki zawodu

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. weszła w życie Uchwała Nr 12/498/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może byc dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne".

Uchwała nr 12/498/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

Komenda Wojewódzka OHP w Toruniu przypomina o konieczności zmiany oznaczeń PKD właściwych dla Państwa działalności.

Do końca 2009 roku był okres przejściowy, w którym obowiązywały zarówno stare (z 2004 roku) jak i nowe (z 2008 roku) oznaczenia PKD.


Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują tylko nowe oznaczenia PKD i tylko takie będą honorowane we wnioskach, o zawarcie umowy o refundację które Państwo składają do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży.

Wnioski, które będą posiadały błędne oznaczenie PKD będą odsyłane do pracodawcy celem poprawienia.

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).

 PLIKI DO POBRANIA - DOTYCZY WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY: 

 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  (po 1.07.2014)
 

WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
 


WZÓR FORMULARZA POMOCY PUBLICZNEJ


OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS


OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ
 

 

PLIKI DO POBRANIA - DOYCZY WNIOSKÓW O WYPŁATĘ REFUNDACJI: 

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI - dla umów zawartych po 1.07.2014
 


PONIŻEJ PODAJEMY WYKAZ OŚRODKÓW POSIADAJĄCYCH ZGODĘ KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA NA PROWADZENIE KURSÓW PEDAGOGICZNYCH 
 

                                                  ZOBACZ                                                                              
 

WYKAZ JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH REFUNDACJĘ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP
ul. Poznańska 11/13,
87-100 Toruń,

kujawsko-pomorska@ohp.pl
tel. 56 654-70-68 
fax. 56 652-96-19
        

 
Centrum Edukcji i Pracy Młodzieży w Toruniu
ul. Poznańska 11/13,
87-100 Toruń, 

b.polkowska@ohp.pl
tel. 56 658-86-75 wew. 29
      56 654-70-68 wew. 29

fax.56 652-96-19
Zasięg terytorialny / powiaty:  Toruń, Chełmno, Grudziądz, Wąbrzeźno, Brodnica, Golub – Dobrzyń 

 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Glinki 140,
85-861 Bydgoszcz,
e.chojnicka@ohp.pl
tel./fax 52 345-05-33 lub 363-04-64
Zasięg terytorialny / powiaty: Bydgoszcz, Świecie, Tuchola, Sępólno Krajeńskie, Nakło n/ Notecią, Żnin

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku
ul. Brzeska 6
87-800 Włocławek,
tel. 54 231-46-71
fax. 54 231-46-71
Zasięg terytorialny / powiaty: Włocławek, Lipno, Rypin, Aleksandrów Kujawski, Radziejów, Inowrocław, Mogilno
 
PRACODAWCO PAMIĘTAJ, ŻE REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NIE PRZYSŁUGUJE W PRZYPADKU POWTARZANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO ROKU NAUKI !!!
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007