OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY  
KUJAWSKO-POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W TORUNIU
 

Włochy Joint z Mediolanu. Jest to pozarządowa organizacja, której misją  jest organizacja działań dla młodzieży poprzez nieformalną edukację. Jej główne działania to zapobieganie dyskomfortom i społecznemu wykluczeniu poprzez pomoc w planowaniu i organizowaniu inicjatyw młodzieżowych, promowanie aktywnego obywatelstwa poprzez liczne kursy szkoleniowe, działania związane z faworyzowaniem przyrostu studentów oraz promocja europejskiej tożsamości i międzynarodowego wolontariatu. Współpraca z Joint rozpoczęła się w 2005 r. podczas organizacji projektu seminarium kontaktowego z udziałem 8 państw (Portugalia, Rumunia, Estonia, Turcja, Włochy, Cypr, Bułgaria i Polska) współfinansowanego ze środków Programu „Młodzież”.  

 

Węgry Rotaract Club Szeged z Szeged. Klub jest członkiem międzynarodowej, młodzieżowej   organizacji,  działającej w 151 krajach. Członkami tej organizacji  jest  młodzież w wieku 18-30 lat. Działalność to głównie akcje charytatywne dla dzieci, organizacja wolnego czasu oraz przedsięwzięcia międzynarodowe. Współpraca z Rotaract Club Szeged rozpoczęła się w 2005 r. udziałem w projekcie seminarium kontaktowego z udziałem 13 państw.

 

Turcja - Yomra Youth Council z Trabzon. Młodzieżowa, pozarządowa organizacja, której głównym celem jest ułatwienie międzynarodowych wymian dla młodzieży, promocja młodzieżowych inicjatyw rozwijających społeczeństwo oraz  podnoszenie roli i uczestnictwa młodzieży w państwowej polityce, ekonomii i socjalnym życiu. Współpraca z Yomra Youth Council rozpoczęła się w 2005 r. podczas organizacji projektu seminarium kontaktowego z udziałem 8 państw (Portugalia, Rumunia, Estonia, Turcja, Włochy, Cypr, Bułgaria i Polska) współfinansowanego ze środków Programu „Młodzież”.

 

Tunezja - The Development Association of Feriana. Jest to organizacja pozarządowa działająca na rzecz bezrobotnych i migrantów. Jej  głównym celem jest poprawa socjalno-ekonomicznego regionu poprzez finansowanie mikro-projektów  tworzonych przez młodych ludzi.  Ponadto uczestniczy w międzykulturowych wymianach i promuje wolontariat. Współpraca rozpoczęła się w 2005 r. podczas organizacji wizyty przygotowawczej z udziałem 3 państw (Tunezja, Estonia i Polska) współfinansowanej ze środków Programu „Młodzież”.

 

Szwecja - "Dynamo-Volontar" LarCenter, Municipality of Falkoping z siedzibą w Falkoping. Centrum zajmujące się edukacją i szkoleniami dla osób dorosłych i młodzieży zamieszkujących miasto Falkoping. Oferuje swoim podopiecznym podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe, kursy języka szwedzkiego. Opiekuje się imigrantami, osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz świeżo upieczonymi absolwentami szkół średnich i uczelni wyższych, którym pomaga w wyborze dalszej ścieżki życiowej. 

 

Rumunia - A.C.T.O.R. Cultural Association for Theatre and Origami in Romania z Bukaresztu. Stowarzyszenie młodych artystów, psychologów, pedagogów oraz studentów i uczniów, którzy wspólnie działają na rzecz młodzieży poprzez takiej działania jak: organizacja licznych przedstawień, wystaw, warsztatów, programów terapeutycznych i pedagogicznych oraz wymian międzynarodowych.  Misją organizacji jest umożliwienie młodzieży swobodnego wyrażania samego siebie, odkrywania w sobie nowych możliwości. Współpraca z A.C.T.O.R. rozpoczęła się w 2005 r. podczas organizacji projektu seminarium kontaktowego z udziałem 8 państw (Portugalia, Rumunia, Estonia, Turcja, Włochy, Cypr, Bułgaria i Polska) współfinansowanego ze środków Programu „Młodzież”.

 

Portugalia - 1) ACARF - Associacao Social  Cultural Artistica e Recriativa de Forjaes z Forjaes. Jest to niedochodowa,  społeczna instytucja pożytku publicznego promująca zdrowy styl życia poprzez aktywny wypoczynek. Pierwotnie Stowarzyszenie działało pod teatralną flagą, jednak szybko rozszerzyło działalność o nowe dziedziny: sportowe przedsięwzięcia, rekreacyjne działania oraz liczne wymiany międzynarodowe, jak i krajowe.  Współpraca z  ACARF rozpoczęła się w 2005 r. podczas organizacji projektu seminarium kontaktowego z udziałem 8 państw (Portugalia, Rumunia, Estonia, Turcja, Włochy, Cypr, Bułgaria i Polska) współfinansowanego ze środków Programu „Młodzież”.
2) Vertigem - Associacao para a promocao do patrimonio z siedzibą w Leiria. jest to pozarządowa organizacja młodzieżowa o zasięgu lokalnym. Umożliwia młodzieży tworzenie i realizację własnych projektów. Zajmuje się tematyką środowiska lokalnego i nowoczesnymi technologiami. Skupiona w organizacji młodzież działa na rzecz: promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego, niesienia pomocy osobom niedowidzącym i niewidomym przez tworzenie dokumentów pisanych Braillem. Młodzież organizuje wycieczki, seminaria, konferencje i szkolenia, tworzy własne strony internetowe i prezentacje, które aktywnie prezentują społeczności lokalnej.  

 

Niemcy - Internationaler Bund e.V. z Getyngi i Bad Langensalza. Działalność Internationaler Bund jest bardzo zbliżona do obszarów działania Ochotniczych Hufców Pracy i skupia się przede wszystkim na znalezieniu zatrudnienia oraz pomocy socjalnej młodzieży niemieckiej. IB jest także organizatorem wolontariatu krajowego i zagranicznego, kursów językowych, pomocy dla przesiedleńców i emigrantów. Internationaler Bund Getynga jest partnerem, z którym Wojewódzka Komenda współpracuje od 1998 r. Co roku realizowane są programy, dzięki którym młodzież polska przebywa w Getyndze lub młodzież niemiecka gości w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu lub internacie WK OHP w Toruniu. Programy wymiany młodzieży są współfinansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Współpraca Współpraca z IB Bad Langensalza rozpoczęła się w 2003 r. udziałem w projekcie czterostronnej wymianie młodzieży i kadry (Niemcy, Francja, Litwa, Polska) współfinansowanym ze środków Programu „Młodzież”.

 

Łotwa - 1) International Partnership Centre „Eurohouse” z Talsi. Młodzieżowa organizacja utworzona przez władze samorządowe, wspierająca swoich członków w pozyskiwaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej. Ponadto wspiera i rozwija współprace między samorządami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami szczebla krajowego i międzynarodowego. Współpraca z „Eurohouse” rozpoczęła się w 2005 roku podczas organizacji projektu pięciostronnej wymiany młodzieży i kadry (Niemcy, Litwa, Estonia, Łotwa, Polska) współfinansowanego ze środków Programu „Młodzież”.

 

Litwa - 1) Ukmerges Jaunimo Mokykla z Ukmerge. Organizacja rządowa obejmuje swoją działalnością młodzież, mającą kłopoty w nauce, pomaga jej w ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu, zapewniając jednocześnie opiekę pedagogiczną i psychologiczną. Dysponuje także internatem, gdzie może być umieszczana młodzież wymagająca szczególnej opieki, będąca w sytuacjach kryzysowych. Współpraca z Ukmerges Jaunimo Mokykla rozpoczęła się w 2003 r. udziałem w projekcie czterostronnej wymianie młodzieży i kadry (Niemcy, Francja, Litwa, Polska) współfinansowanym ze środków Programu "Młodzież”.

 

Francja - 1) PEP 80 z Amiens. Organizacja rządowa zajmująca się młodzieżą defaworyzowaną z naciskiem na edukację kulturową i międzykulturową, pracą socjalną z dziećmi i młodzieżą i organizacją czasu wolnego. Współpraca z PEP 80 rozpoczęła się w 2003 r. udziałem w projekcie czterostronnej wymianie młodzieży i kadry (Niemcy, Francja, Litwa, Polska) współfinansowanym ze środków Programu „Młodzież”. 2) Bureau Information Jeunesse z Brest. Organizacja pozarządowa, powstała w 1993 roku aby wspierać młodzież uczącą się, studiującą, poszukującą pracy i pracującą. Organizacja realizuje warsztatowe i międzynarodowe wymiany młodzieży, pomaga w poszukiwaniu pracy, wspiera inicjatywy sportowo-kulturalne. Ubogiej młodzieży zapewnia dostęp do internetu, prowadzi doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.   

 

Estonia - 1) Estonian UNESCO Youth Association z Tartu. Niedochodowa organizacja pozarządowa kierująca swe działania do młodzieży. Organizacja podejmuje przedsięwzięcia na rzecz kultury, edukacji i nauki, szerzy ideały UNESCO oraz stara się integrować różne wiekowo i etnicznie grupy młodzieży wokół idei tolerancji i humanitaryzmu. Współpraca rozpoczęła się w 2005 roku podczas organizacji projektu pięciostronnej wymiany młodzieży i kadry (Niemcy, Litwa, Estonia, Łotwa, Polska) współfinansowanego ze środków Programu „Młodzież”.
2) Narva Hous of Childrens' Charity z Narwy (NARVA LASTE LOOMEMAJA). Jest stowarzyszeniem zajmującym isę edukacja pozaszkolną w kierunkach artystycznych. Prowadzą dla miejscowej młodzieży i dzieci warsztaty, kursy oraz zajęcia z zakresu muzyki, fotografii i malarstwa. Powyższe zajęcia mają zachęcić młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozbudzić ich ambicje i talent.  

 

Cypr - European Social Forum of Cyprus z Limassol. Jest to pozarządowa organizacja prowadząca szkolenia komputerowe, promująca młodzież ze specjalnymi potrzebami poprzez profesjonalne treningi dla tych osób oraz organizująca liczne krajowe i międzynarodowe seminaria szkoleniowe. Współpraca  z European Social Forum rozpoczęła się w 2005 r. podczas organizacji projektu seminarium kontaktowego z udziałem 8 państw (Portugalia, Rumunia, Estonia, Turcja, Włochy, Cypr, Bułgaria i Polska) współfinansowanego ze środków Programu „Młodzież”. 

Bułgaria - Free Youth Centre z Vidin. Jest to organizacja pozarządowa działająca głównie w sferze społecznej edukacji dzieci i młodzieży. Główne działania to: młodzieżowy wolontariat, praca mająca na celu społeczną integrację  młodych osób  mających problemy edukacyjne oraz programy międzykulturowe. Współpraca z Free Youth Centre rozpoczęła się w 2005 r. podczas organizacji projektu seminarium kontaktowego z udziałem 8 państw (Portugalia, Rumunia, Estonia, Turcja, Włochy, Cypr, Bułgaria i Polska) współfinansowanego ze środków Programu „Młodzież”.

Belgia - Young Centrum VZW Gemeentelijk Jeugdcentrum z Aalter. Jest to organizacja pozarządowa zajmująca się nieformalną edukacją młodzieży. Główne działania to:  organizacja wystaw artystycznych, warsztatów, imprez kulturalnych, występów komediowych, koncertów i spotkań. Współpraca  z  Young Centrum rozpoczęła się w 2004 roku podczas organizacji projektu wolontariatu europejskiego współfinansowanego ze środków Programu "Młodzież". 

Austria - Akzente Salzburg - z Salzburga. Jest to organizacja pozarządowa wspierająca róznego rodzaju inicjatywy młodzieżowe. Prowadzi działalność informacyjną i doradczą, promuje kulturę młodzieżową, zapobiega narkomanii wśród młodzieży, angażuje się w ochronę zdrowia młdych ludzi. Wydaje dwa magazyny informacyjne - "Ultimo" oraz "Euro<26".

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007