OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 

 

Z EKONOMIĄ NA TY
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

 
 


Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu zrealizowała projekt  „Z Ekonomią na Ty”.

Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Celem ogólnym projektu było upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży. Cel ogólny został zrealizowany poprzez osiągnięcie trzech celów szczegółowych:
- podniesienie poziomu wiedzy uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie finansów, bankowości, przedsiębiorczości i ubezpieczeń,
- zwiększenie zainteresowania młodzieży OHP szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną,
- kształtowanie u podopiecznych OHP postaw przedsiębiorczych oraz rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości.

Pierwszy cel szczegółowy został osiągnięty dzięki realizacji cyklu 6 jednodniowych szkoleń poświęconych:
I – racjonalnemu zarządzaniu finansami osobistymi,
II – oszczędzaniu i inwestowaniu środków pieniężnych,
III – działalności Narodowego Banku Polskiego i banków
komercyjnych,
IV - wspólnej walucie europejskiej oraz innym walutom,
V – zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
VI – ubezpieczeniom.

Drugi cel szczegółowy był możliwy do osiągnięcia dzięki organizacji spotkań ze specjalistami w dziedzinach odpowiadających sześciu wymienionym wyżej tematom szkoleń oraz wizytom w biurach doradztwa finansowego, bankach, domach maklerskich, kantorach wymiany walut, przedsiębiorstwach i firmach ubezpieczeniowych. Zwiększenie zainteresowania młodzieży OHP zagadnieniami ekonomicznymi było możliwe również dzięki organizacji wyjazdu do Warszawy w celu zwiedzania Centrali Narodowego Banku Polskiego (w tym Muzeum Numizmatycznego NBP), Giełdy Papierów Wartościowych oraz udziału w spotkaniu ze specjalistą ds. wspólnej europejskiej waluty, które zorganizował Punkt Informacyjny Unii Europejskiej.

Trzeci cel szczegółowy został osiągnięty dzięki organizacji spotkań z przedsiębiorcami i wizyt w przedsiębiorstwach. Ponadto młodzież z jednostek OHP objętych projektem, wspólnymi siłami tworzyła blogi internetowe, na których każdy uczestnik opisywał swoje pomysły na własną działalność gospodarczą. Dzięki ich publikacji w Internecie młodzież z różnych miast mogła zapoznawać z pomysłami kolegów i koleżanek oraz komentować i wzbogacać je własnymi uwagami.

Czynnikiem przyczyniającym się do osiągnięcia wszystkich trzech celów szczegółowych projektu „Z Ekonomią na Ty” była organizacja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu. Elementem motywującym podopiecznych OHP do solidnego przygotowania się do udziału w Konkursie były atrakcyjne nagrody. Jedną z nich była możliwość udziału w „Kursie podstaw inwestowania na giełdzie” zorganizowanym w ramach Szkoły Giełdowej prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Taka forma nagrodzenia najlepszych uczestników Konkursu utrwaliła zdobytą przez nich w ramach projektu wiedzę oraz zachęciła do jej pogłębiania i przyczyniła się do kształtowania postaw przedsiębiorczych


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007