OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 

 

 

"OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY"
 


OPIS PROJEKTU

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zakończyła realizację Ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PODSUMOWANIE

Głównym celem projektu było dostarczenie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym profesjonalnego wsparcia w postaci specjalistycznych usług rynku pracy: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych.

 

Projekt ten był realizowany przez OHP od maja 2009 roku do 30 czerwca 2014 roku.

W toku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty twarde:
a) Utworzono 322 jednostki - 124 Młodzieżowe Centra Kariery, 120 Punktów Pośrednictwa Pracy i 78 Ośrodków Szkolenia Zawodowego (100% realizacji planu). Sieć utworzonych w ramach projektu jednostek świadczących usługi poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych dla młodzieży funkcjonować będzie również po zakończeniu realizacji projektu po 30.06.2014 roku.
b) Usługami rynku pracy objęto ponad 61 tys. osób (135% realizacji planu) Oprócz beneficjentów projektu z usług oferowanych przez MCK i PPP korzystają także osoby ze środowiska lokalnego, które biorą udział w dodatkowych formach wsparcia realizowanych przez jednostki. Korzystają one z przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i promującym usługi rynku pracy takich jak np.: targi i giełdy pracy, lokalne imprezy edukacyjne, konkursy. Po zakończeniu realizacji projektu jednostki będą dostępne i będą świadczyć usługi rynku pracy dla wszystkich młodych osób.
c) Wydanych zostało 6 387 zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń zawodowych dla młodzieży przez jednostki OSZ (90% realizacji planu). Szkolenia planowane były na podstawie szczegółowej analizy lokalnego rynku pracy, zainteresowania uczestników projektu oraz gwarancji zatrudnienia wskazujących na możliwość zatrudnienia absolwentów szkoleń przez lokalnych pracodawców, dlatego też uczestnictwo w tych szkoleniach znacznie zwiększa szanse na zatrudnienie.
d) Wydanych zostało ponad 31 tys. zaświadczeń o ukończeniu warsztatu dla BO korzystających z grupowego poradnictwa zawodowego (137% realizacji planu). Wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego przyczynia się do zwiększenia efektywności w procesie poszukiwania pracy przez beneficjentów zarówno w chwili obecnej jak i w przyszłości.
e) Opracowano metodologię kompleksowego wsparcia dla młodzieży - podręcznik metodyczny projektu. Metodologia kompleksowego wsparcia dla młodzieży wykorzystywana jest aktualnie w trakcie realizacji projektu przez pracowników jednostek utworzonych w ramach projektu (MCK, PPP, OSZ) świadczących usługi rynku pracy podczas pracy z beneficjentami. Po zakończeniu projektu metodologia stanowić będzie jedno z głównych narzędzi pracy z młodzieżą w jednostkach rynku pracy Ochotniczych Hufców Pracy.
f) Zorganizowano 554 targi pracy (138% realizacji planu)
g) Pozyskano 64 696 ofert pracy (161% realizacji planu).
h) Wydanych zostało 314 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń wstępnych przez kadrę MCK, PPP, OSZ (97% realizacji) oraz 790 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń doskonalących przez kadrę MCK, PPP, OSZ (98% realizacji planu – nieosiągnięcie pełnej wartości wskaźnika wynika z przyczyn uzasadnionych losowo – nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim). Szkolenie kadry podwyższało kwalifikacje osób pracujących z młodzieżą w ramach projektu. Osoby te będą wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas szkoleń również w dalszej perspektywie w trakcie pracy z młodzieżą po zakończeniu realizacji projektu.
i) zakupiono i rozdysponowano tzw. pakiety podstawowe I i II - materiały informacyjno-edukacyjne. (po 1 pakiecie na jedn.)
j) WK OHP zrealizowały wydruk i zakup materiałów i narzędzi metodycznych. np. czasopisma, prasa branżowa, publikacje itp. /po1 pakiecie na jednostkę/
k) Opracowano i rozdysponowano tzw. pakiety specjalistyczne I, II, III (po1 pakiecie na jednostkę) - nowe zasoby metodyczne, w skład których weszły m.in.: -zasoby multimedialne np. filmy, książki z płytą CD i testem do samobadania, zasoby on-line np. gra sieciowa dostępna na str. www projektu, podręcznik programowy, pakiet ulotek dla poradnictwa, pakiet ulotek dla pośrednictwa, pakiet ulotek dla szkoleń, pakiet ulotek inf. o zawodach broszury
l) W ramach projektu została wprowadzona nowa usługa wykorzystująca nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne i informatyczne - Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM).

oraz rezultaty miękkie:
- w toku realizacji projektu zrealizowano wszystkie rezultaty miękkie na poziomie przekraczającym wskaźniki określone we wniosku projektowym.


Uzyskane w toku realizacji projektu wskaźniki i rezultaty jednoznacznie dowodzą, że głównym efektem realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, koniecznym do utrzymania po zakończeniu działań projektowych jest funkcjonowanie ogólnopolskiej sieci jednostek świadczących usługi dla młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych.
Sieć młodzieżowych centrów kariery, punktów pośrednictwa pracy i ośrodków szkolenia zawodowego powinny po 30 czerwca 2014 r. zapewnić komplementarną pomoc młodzieży poszukującej wsparcia na lokalnych rynkach pracy na poziomie nie mniejszym niż określona w założeniach projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007