Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 

ZDJECIE

 

Katarzyna Boniecka jest uczestniczką 2-5 Hufca Pracy we Włocławku od  września 2012 roku.  O możliwości kształcenia w tej jednostce dowiedziała się z prasy i lokalnych mediów. Obecnie Katarzyna jest uczennicą III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito” we Włocławku, praktyczną naukę zawodu sprzedawcy odbywa w Sklepie „MALUCH” we Włocławku.

Przez cały okres pobytu w OHP wyróżnia się na tle innych uczestników bardzo wysoką frekwencją, wysoką średnią ocen, jest najlepszą uczennicą w klasie. Jest chwalona i doceniana przez  pracodawcę, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu. Katarzyna odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest sumienna i pracowita. W kontaktach z rówieśnikami przeciwstawiała się stosowaniu przemocy fizycznej, słownej i emocjonalnej. Swoją postawą, zachowaniem  oraz  zaangażowaniem zawsze zasługuje na wyróżnienie. W szkole i hufcu oraz miejscu pracy kreuje atmosferę życzliwości i otwartości. Zawsze wykazuje się taktem i kulturą ubioru stosownie do okoliczności. Inicjuje w hufcu pomoc rówieśniczą i koleżeńską, jest zaangażowana w działania na rzecz absolwentów OHP oraz inicjuje działania mające na celu dbałość i estetykę bazy i otoczenia hufca. Uczestniczka zawsze chętnie bierze udział  w przedsięwzięciach hufca, zwłaszcza tych związanych z kultywowaniem świąt, poszanowaniem obrzędowości oraz kultury narodowej i regionalnej. Przykładem na to jest coroczny udział Kasi w uroczystościach dekorowania najpiękniejszej osiedlowej choinki, organizowanej przez Hufiec wspólnie z MOPR. Dała się poznać jako osoba aktywna, przedsiębiorcza, koleżeńska, identyfikująca się z życiem hufca i szkoły. Kasia brała udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o OHP, Ogólnopolskim Konkursie Papieskim, Wojewódzkich Manewrach Fortecznych Młodzieży OHP, Wojewódzkich Uroczystościach Wigilijnych, Lokalnym Konkursie Wiedzy o BHP oraz wielu innych przedsięwzięciach organizowanych przez hufiec i instytucje zewnętrzne. Swoją postawą daje przykład innym uczestnikom w wytrwałości w dążeniu do celu. Uczestniczka od kilku lat jest wolontariuszką, należy do Centrum Wolontariatu Włocławek. Swoją pracą na rzecz innych promuje ideę wolontariatu.  Brała udział w Koncercie Charytatywnym „Obudź w Sobie Anioła”, którego współorganizatorem był 2-5 HP oraz Koncercie Charytatywnym na rzecz Mateusza Rajewskiego. Jest pozytywnie nastawiona do życia. W pełni respektuje zasady i normy społeczne. Swoim zachowaniem i postawą przełamuje postawę bierności wśród swoich rówieśników. Bierze czynny udział w działaniach Rady Młodzieży Hufca, Wojewódzkiej Radzie Młodzieży, Klubie Aktywnych Hufca, Wojewódzkim Klubie Aktywnych oraz kołach zainteresowań. Zawsze reaguje na zachowania niepożądane i destruktywne. Uczestniczyła w zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej, na których poruszane były zagadnienia zagrożenia środowiska naturalnego oraz recyklingu. Kasia chętnie uczestniczyła w corocznej akcji "Sprzątania świata", brała udział w lokalnych konkursach, takich jak: Konkurs wiedzy „Austria w oczach młodego Polaka”, „Bieg o Puchar Zawiśla” oraz Konkursie Żuru Kujawskiego. Wykorzystywała każdą okazję do promowania hufca i  szkoły oraz sprawdzenia swojej wiedzy. Zawsze w szczególny sposób kultywuje tradycje OHP, będąc tym samym wzorem dla swoich rówieśników. Przyczyniała się do rozumienia  rozwoju cywilizacyjnego wśród swoich rówieśników. Jej postawa  i kultura osobista wyróżnia się na tle innych uczestników OHP. Ogromnym sukcesem Kasi jest dwukrotne wyróżnienie Komendanta Hufca oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP za zaangażowanie i osiągnięte wyniki w I i II klasie ZSZ. Podczas pobytu w OHP z wielką chęcią i zaangażowaniem bierze udział w wymianach międzynarodowych. W tym roku szkolnym zakwalifikowana została na wymianę międzynarodową do Włoch, w ramach projektu unijnego ERASMUS+. Wielkie znaczenie mają również dyplomy za 100% frekwencję w szkole, a także świadectwo z czerwonym paskiem, które otrzymała na zakończenie II klasy oraz dyplom Kulturalnej Uczennicy przyznany przez Radę Pedagogiczną Szkoły. Marzeniem Katarzyny jest zdać egzamin zawodowy przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, aby w przyszłości otworzyć Sklep – swój własny biznes.

Uczestnictwo w Hufcu Pracy i związane z tym wrażenia na całe życie pozostaną w pamięci Katarzyny i towarzyszyć jej będą podczas dalszej drogi kariery zawodowej.

 

 


SAM_5718

 

Jakub Szendel jest uczestnikiem 2-2 Hufca Pracy w Bydgoszczy. Jest uczniem gimnazjum z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy w zawodzie kucharz od września 2013 roku. Praktykę odbywa w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym – Jarosław Miziniak w Bydgoszczy.

Jako uczestnik 2-2 HP  w Bydgoszczy wykazał się silną motywacją do pracy nad sobą poprzez zaangażowanie się w życie Hufca, zdobycie dobrych wyników w nauce, osiągnięcie wysokiej frekwencji zarówno na praktyce jak i w szkole oraz zdobywanie dodatkowych umiejętności w różnych szkoleniach. Od początku kształcenia w OHP uczestnik zaangażował się w pracę  Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych na szczeblu jednostki oraz szczeblu wojewódzkim. Ponadto mając na uwadze dobro innych w pełni angażował się jako wolontariusz w pomoc osobom starszym, dzieciom, osobom chorym. Swoim entuzjazmem i zaangażowaniem zarażał oraz włączał do działania rówieśników.  Dlatego właśnie odpowiadał na każdy apel takich instytucji jak hospicjum Sue Ryder czy Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy. Brał czynny udział  w pozyskaniu pieniędzy na upominki dla dzieci z hospicjum, promocji sklepu Sue Ryder, w „Dniu Czekolady” zorganizowanym przez hospicjum, propagującym integrację i aktywizację osób starszych. Uczestniczył w cyklicznych warsztatach  z arteterapii, a prace wykonane podczas ich trwania przekazywał  na rzecz osób potrzebujących. Jakub jest członkiem koła  wokalno – teatralnego oraz plastycznego. Uczestnik bardzo chętnie bierze udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych zarówno na szczeblu lokalnym (Hufcowy Konkurs Tenisa Stołowego, rozgrywki w Darta, Hufcowy Konkurs w Bilarda, Hufcowy Turniej Piłki Nożnej, Hufcowy Konkurs Wiedzy o Sporcie) jak i wojewódzkim – m.in.  Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży OHP, Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży OHP, Wojewódzkim Konkursie na Kartkę Wielkanocną oraz Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa Przedmedycznego. Jakub reprezentował OHP podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Młodzieży OHP na Jasną Górę, Wojewódzkich Obchodów z okazji Kanonizacji Jana Pawła II. Wychowanek chętnie włącza się w realizację innych przedsięwzięć organizowanych przez instytucje zewnętrzne, czego przykładem może być udział   w Programie Centrum Edukacji Obywatelskiej  pt. „Poczytaj mi Przyjacielu” oraz „Jesteśmy młodzi i aktywni”. Ponadto Jakub chętnie włącza się w działania na rzecz środowiska lokalnego, między innymi uczestniczył w inscenizacji z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pt. „Pod Tęczowym Parasolem”  w przedszkolu, montażu  słowno – muzycznym  „O Janie Pawle II” przedstawianym w bydgoskich kościołach. Wychowanek respektuje zasady i normy społeczne, nie dopuszcza się stosowania przemocy i reaguje na przejawy agresji, nie jest obojętny na krzywdę innych. Dzięki chęci ciągłego doskonalenia się powiększa własny zakres umiejętności oraz kompetencji biorąc udział np. w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pt. „Przedsiębiorczość, czyli siła kreatywnego myślenia”, warsztatach „Multimedialna Wizytówka” oraz zgłasza się do specjalistów celem uzyskania indywidualnych wskazówek mających na celu poprawę funkcjonowania w społeczeństwie i środowisku pracy. Jakub prezentuje wysoką kulturę osobistą i stara się w swoim otoczeniu kreować atmosferę życzliwości.  Mając na uwadze promowanie pozytywnego wizerunku OHP potrafi zarówno zachowanie jak i ubiór dostosować do okoliczności, a także zadbać o estetykę bazy i otoczenia OHP np. poprzez cykliczne wykonywanie gazetki okolicznościowej w hufcu. 

Jakuba cechuje szczerość, otwartość, tolerancja wobec innych i komunikatywność. Jest osobą godną do naśladowania dla pozostałych uczestników. Wychowanek jest przykładem wzorowego uczestnika OHP.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007