OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 

BADANIE I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ABSOLWENTÓW OHP
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 1.1 Schemat B
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 

Mając na uwadze pomoc kierowaną nie tylko do swoich aktualnych uczestników i uczestniczek, ale również absolwentów i absolwentek, pracownicy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP postanowili wzbogacić swoją ofertę o kursy i szkolenia kierowane do osób, które ukończyły naukę w OHP. Aby jednak oferta mogła być adekwatna do potrzeb tych osób, powstał pomysł na projekt badający potrzeby szkoleniowe w/w. Realizacja projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt pt. „Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych absolwentów OHP” trwał od 8.01.2007 do 31.12.2007 roku.
Głównym celem tego projektu było przeprowadzenie kompleksowego badania dotyczącego aktualnych potrzeb szkoleniowych oraz położenia na rynku pracy absolwentów i absolwentek Ochotniczych Hufców Pracy, którzy ukończyli naukę w jednostkach organizacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2003-2006. Są to najczęściej osoby zagrożone bezrobociem, patologiami i wykluczeniem społecznym, dlatego też rezultaty badania mają umożliwić Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP określenie barier uniemożliwiających tym osobom udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Zdefiniowanie tych barier pozwoli natomiast na to, aby w niedalekiej przyszłości tworzyć i realizować nowe projekty odpowiadające rzeczywistym potrzebom osób objętych badaniem oraz ubiegać się o ich dofinansowanie ze środków europejskich.
Ze względu na to, że dotąd nie prowadzono pełnych badań dotyczących potrzeb szkoleniowych absolwentów OHP, a jedynie wycinkowe analizy losy osób, które ukończyły naukę w jednostkach organizacyjnych OHP, realizacja wspomnianego projektu pozwolić ma również na zwiększenie poczucia odpowiedzialności Ochotniczych Hufców Pracy za losy absolwentów i absolwentek, a z drugiej strony wzmocnić ich więź z tą instytucją.
W ramach realizacji projektu „Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych absolwentów OHP” przewidziano a następnie wykonano następujące zadania:
 Stworzenie aktualnej bazy adresowej absolwentów i absolwentek OHP;
 Badanie terenowe;
 Komputerowa analiza danych i stworzenie raportu badawczego;
 Panel ekspertów;
 Przygotowanie publikacji książkowej prezentującej wyniki badań;
 Organizacja seminarium naukowego, równocześnie podsumowującego projekt (6-7.12.2007r.).

Pierwszym etapem projektu
realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, było stworzenie bazy adresowej absolwentów OHP z lat 2003-2006. Początkowo stworzono bazę około 1400 osób, które ukończyły naukę w jednostkach organizacyjnych OHP, w tym: Środowiskowe Hufce Pracy w Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku, Hufce Pracy w Brześciu Kujawskim, Bydgoszczy i Włocławku oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu. Przy aktualizacji bazy adresowej pomocy udzielili pracownicy jednostek organizacyjnych OHP w Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku oraz Duszpasterz Wojewódzki ksiądz Wojciech Siemiątkowski. Po wstępnej weryfikacji adresów oraz wyrażeniu (bądź nie wyrażeniu) zgody na udział w badaniu, przygotowana została baza teleadresowa absolwentów i absolwentek, w której znalazło się 1279 osób.

Do realizacji kolejnego etapu projektu, polegającego na przeprowadzeniu badań terenowych zaangażowani zostali pracownicy Zakładu Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z Warszawy. Dzięki pracy tych osób powstał kwestionariusz wywiadu oraz zostały przeprowadzone badania w terenie. Pomimo trudności z aktualizacją bazy adresowej, a następnie z nawiązaniem kontaktu z absolwentami i absolwentkami OHP oraz zwiększoną czasochłonnością realizacji badania, ostatecznie ankieterzy zrealizowali 817 wywiadów, w tym 662 wywiady z byłymi uczestnikami i uczestniczkami Ochotniczych Hufców Pracy oraz 155 wywiadów z członkami rodzin absolwentów, których z różnych powodów nie można było zastać. Kwestionariusz ankiety dla członków rodzin był skróconą wersją zasadniczego kwestionariusza i zawierał w głównej mierze pytania o tzw. dane twarde, czyli o fakty związane z przebiegiem pobierania nauki w OHP oraz o aktualną sytuację absolwentów i absolwentek OHP ( praca, zawód, nauka). Najczęściej odpowiadającymi na te pytania osobami byli najbliżsi, tj. rodzice (w większości matki) oraz rodzeństwo lub partnerzy respondentów. Powyższy zabieg umożliwił zebranie podstawowych informacji o osobach, które kształciły się w jednostkach organizacyjnych OHP. Natomiast informacje te posłużą do oceny, czy kształcenie w OHP ma/miało wpływ na sytuację w/w osób na rynku pracy po ukończeniu nauki zawodu.

Informacje zebrane podczas badania terenowego zostały poddane analizie, którą przeprowadzili pracownicy naukowi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opracowany przez panie, mgr Elwirę Piszczek oraz mgr Aleksandrę Bronk raport, w dniu 10 października 2007 roku został poddany ocenie ekspertów. W panelu udział wzięli przedstawiciele świata nauki: dr Monika Kwiecińska-Zdrenka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Marzena Sobczak – dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, dr Iwona Mandrzejewska-Smól z Zakładu Pedagogiki Pracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy oraz dr Michał Cichoracki z Instytutu Socjologii UKW w Bydgoszczy. W panelu uczestniczyły również autorki raportu z badań przeprowadzonych w ramach projektu: mgr Aleksandra Bronk i mgr Elwira Piszczek z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery w Toruniu. Panel prowadzili pracownicy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu: Małgorzata Tokarska – Pedagog Wojewódzki OHP oraz Przemysław Osóbka – Specjalista ds. Wdrażania Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej.
Uczestnicy panelu wysoko ocenili sam fakt podjęcia przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu starań o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu badawczego. Zgłosili również kilka uwag do raportu, które dotyczyły trzech zasadniczych obszarów: metodologii badawczej, narzędzia wykorzystanego do przeprowadzenia badań oraz analizy uzyskanych wyników.
Zdaniem uczestników panelu w głównym kwestionariuszu ankiety pojawiło się zbyt mało pytań otwartych, a także takich, które umożliwiłyby w wielu przypadkach odpowiedzi na pytania „dlaczego”. Zamknięcie niektórych pytań zawęziło zakres otrzymywanych odpowiedzi np. o potrzeby lub metody przezwyciężania barier. Podczas tworzenia kwestionariusza wywiadu istniała jednak uzasadniona obawa, że wprowadzanie do wywiadu pytań dotykających psychiki respondentów lub pytań dla nich zbyt intymnych, zniechęci to badanych do udzielania odpowiedzi. Dodawanie kolejnych pytań, mogłoby również wydłużyć i tak już dość długi czas trwania ankiety (średni czas trwania wywiadu kwestionariuszowego wynosił ok. 40 min). W odpowiedziach na pytania o sposoby przezwyciężania poszczególnych barier wskazywano wszystkie możliwe formy wsparcia, które będą możliwe do zapewnienia w ramach projektów, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W odniesieniu do przeprowadzonych analiz uzyskanych wyników badania, uczestnicy panelu nie zgłosili zastrzeżeń uznając, że raport z badań został przygotowany zgodnie ze wszystkimi wymogami metodologii i profesjonalizmu. Zgłoszono za to kilka uwag, które mogą wzbogacić raport oraz wnioski pokazujące nowe kierunki, w których mogą iść analizy uzyskanych danych. W pierwszej kolejności zasygnalizowano potrzebę korelacji uzyskanych wyników badań, np. w zakresie potrzeb szkoleniowych absolwentów, z danymi które są w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a które dotyczą potrzeb regionalnego rynku pracy. Wg zgromadzonych na panelu ekspertów, należałoby sprawdzić, czy „życzenia” absolwentów pokrywają się z możliwościami rynku. Mogłoby to pomóc w sprecyzowaniu oferty szkoleniowej Ochotniczych Hufców Pracy, a być może nawet zawęzić ją do konkretnych zawodów. Kształcenie specjalistyczne może okazać się doskonałym rozwiązaniem dla OHP i skupionej w nich młodzieży, nawet jeśli będzie dotyczyło najprostszych zawodów. Zdaniem uczestników panelu instytucja, taka jak OHP, nie powinna kształcić w zawodach, których „życzą” sobie młodzi ludzie, zwłaszcza jeśli rozbiegają się one z potrzebami rynku pracy. Zespół ludzi pracujących w OHP w większym stopniu jest w stanie określić, na podstawie np. danych własnych lub WUP, jakie zawody będą najbardziej poszukiwane. Tą wiedzę należy przekazywać młodzieży, która trafia do jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy.
Ogólna ocena projektu „Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych absolwentów OHP” oraz przeprowadzonych w jego ramach badań, w opinii uczestników panelu ekspertów jest pozytywna. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas spotkania, które odbyło się 10 października 2007 r. w Toruniu, nie kwestionują poprawności przeprowadzonego badania, natomiast wzbogacają jego wyniki, pokazując m. in. inne możliwości dokonywania analiz oraz prezentacji rezultatów.

Wzbogacony o uwagi ekspertów raport posłużył do przygotowania publikacji książkowej z przeprowadzonego badania. W niniejszej książce, wydanej dzięki środkom pozyskanym przez Kujawsko-Pomorską Komendę OHP z EFS, znalazły się również referaty wygłoszone podczas seminarium naukowego, jednocześnie podsumowującego realizację projektu. Patronat honorowy nad seminarium, które odbyło się w dniach 6-7 grudnia 2007 roku, objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, natomiast patronat medialny nad seminarium objęło Polskie Radio Pomorza i Kujaw.
 


 

 

  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007