OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 

 "KURS NA AKTYWNOŚĆ"

 

Czas trwania projektu: sierpień 2008 – styczeń 2009. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Kurs na aktywność” umożliwiał nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w drodze specjalistycznych szkoleń i kursów.

W projekcie brało udział 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) biernych zawodowo z powiatu włocławskiego, które:
- pozostawały bez zatrudnienia,
- były mieszkańcami powiatu,
- były w wieku produkcyjnym,
- były zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

Oraz w dniu przystąpienia do projektu:
- nie prowadziły działalności gospodarczej,
- nie były rolnikami/domownikami rolnika ubezpieczonym w KRUS,
- nie były uczniami/słuchaczami, studentami w systemie dziennym,
- nie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego.

Projekt kierowany był do osób, które mają co najwyżej średnie wykształcenie. Preferowane były również osoby o niskich dochodach na osobę w rodzinie kandydata oraz osoby które do tej pory nie korzystały z programów EFS.

Jednostka realizująca projekt:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku, ul. Płocka 2

Celem ogólnym projektu „kurs na aktywność” realizowanym przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia pozostających bez pracy mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatu włocławskiego, którzy zamierzali podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.

Cele szczegółowe projektu to:
- pomoc psychologiczno-doradcza,
- rozwój umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość)
- aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich powiatu włocławskiego przez szkolenia podnoszące, uzupełniające lub zmieniające kwalifikacje zawodowe.

Projekt "Kurs na Aktywność" obejmował:

  • 12 godz. warsztaty psychologiczne (nabycie umiejętności autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej), w tym 10 godz. zajęć grupowych i 2 godz. zajęć indywidualnych
  • 12 godz. kurs aktywnego poszukiwania pracy, w tym 10 godz. zajęć grupowych i 2 godz. zajęć indywidualnych
  • 64 godz. kurs obsługi komputera
  • 64 godz. kurs języka obcego
  • 20 godz. podstaw przedsiębiorczości
  • szkolenie zawodowe, do wyboru:
  • 120 godz. kurs kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji paznokci lub kurs masażu oraz kurs prawa jazdy kat. B wraz z 3 podejściami do egzaminu
  • 120 godz. kurs spawania – 2 wybrane metody
  • 60 godz. prawo jazdy kat. C wraz z 3 podejściami do egzaminu.


Dla wszystkich beneficjentów przewidziany był zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia. Szkolenia i kursy były w pełni nieodpłatne
 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007