OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 2

OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada udzielenie wsparcia młodzieży uczęszczającej do OHP. Przeważnie są to osoby dorastające w rodzinach niewydolnych wychowawczo, biednych, niepełnych, co powoduje realne zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Ich sytuacja rodzinno-środowiskowa oraz ograniczenia materialne sprawiają, że spotykają się z wieloma problemami. Wśród tych najpoważniejszych, zasadniczo wpływających na ich przyszłość, wymienić należy:
• Niewystarczające kwalifikacje zawodowe utrudniające równy, w stosunku do rówieśników start życiowy i pozytywne funkcjonowanie na rynku pracy,
• Brak środków finansowych na poszerzoną edukację, opłacenie dodatkowych szkoleń, co ogranicza możliwości rozwoju zawodowego,
• Brak świadomości nt. własnego potencjału, predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron, co powoduje, iż młodzież nie posiada skonkretyzowanych planów edukacyjnych i zawodowych,
• Znaczące opóźnienia i braki w edukacji szkolnej,
• Niewystarczające kompetencje w zakresie znajomości języków obcych.

 

CELE I ZAŁOŻENIA
Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem 30 osób (12 dziewcząt i 18 chłopców) w przedziale wiekowym 15-25 lat oraz podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 30 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat w trakcie realizacji projektu poprzez udział w szkoleniach i kursach, w tym szkoleniach kształtujących umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i szkoleniach zawodowych a także ułatwienie dostępu ww. osobom do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.

Cele szczegółowe projektu to:
1) Nabycie bądź podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach oraz uzyskanie przygotowanie zawodowego w miejscu pracy, umożliwiające skuteczne wejście na rynek pracy
2) Nabycie bądź podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez udział w kursach językowych
Projekt skierowany jest do 30 uczestników OHP uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych lub odbywających rzemieślniczą naukę zawodu albo realizujących przygotowanie zawodowe w ramach gimnazjum.
Kryteriami kwalifikującymi do udziału w projekcie są:
• wiek 15-25 lat
• uczestnictwo w OHP,
• odbywanie przygotowania zawodowego w formie:
o nauki zawodu w ramach zasadniczej szkoły zawodowej (co najmniej druga klasa w roku szkolnym 2012/2013) lub
o nauki zawodu w ramach formy rzemieślniczej (co najmniej drugi rok nauki w momencie przystępowania do projektu) lub
o przyuczenia do wykonywania określonej pracy w ramach gimnazjum.


JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROJEKT:
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w  Grudziądzu
ul. Parkowa 18/20
86-300 Grudziądz
Projekt realizuje 1 grupa – 15 osób

2-4 Środowiskowy Hufiec Pracy w Toruniu
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
Projekt realizuje 1 grupa – 15 osób


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007