OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 

 "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zrealizowała w w okresie od maja do października 2009 roku projekt pn. „Nasza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adresatami przedsięwzięcia było 30 osób (20 chłopców, 10 dziewcząt) w wieku 15-18 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, pochodzących z rodzin lub środowisk patologicznych, wobec których sąd rodzinny orzekł nadzór kuratora. W projekcie wzięła też udział młodzież uchylająca się od obowiązku szkolnego czy też popadająca w konflikty z nauczycielami.

Głównym celem projektu było ograniczenie wśród jego uczestników tendencji do zachowań aspołecznych, uświadomienie niebezpieczeństw, na jakie narażają innych i siebie samych, wywołanie u nich woli zmiany zachowania, a tym samym zwiększenie ich integracji społeczno-zawodowej.

 

Beneficjenci zostali podzieli na 2 grupy; każda licząca po 15 osób. Roztoczono nad nimi kompleksową opiekę terapeutyczno-wychowawczą, zorganizowano różnego rodzaju zajęcia, warsztaty i kursy. Zdecydowana większość zajęć odbyła się podczas obozu terapeutycznego zorganizowanego w miesiącu sierpniu w CKiW Rów - Trzcińsko. Obóz trwał 21 dni i był zasadniczym etapem pracy z beneficjentami nad zmianami w ich funkcjonowaniu. Kadrę obozu stanowili wychowawcy, terapeuci, pielęgniarki, a dodatkowo z uczestnikami obozu pracowali nauczyciele, instruktorzy kursów komputerowych i doradcy zawodowi.

Przed wyjazdem na obozy, w miesiącu lipcu odbyły się warsztaty motywacyjno-aktywizujące w celu przełamania bierności uczestników projektu i zmotywowania ich do aktywnego udziału w projekcie.
Wakacyjne obozy rozpoczęły się od zajęć integracyjnych prowadzonych przez terapeutów i będą miały na celu lepsze, wzajemne poznanie się uczestników. 20 godzin zostało poświęconych na zajęcia socjoterapeutyczne, których tematem było m.in. przygotowanie beneficjentów do życia w rodzinie i do pełnienia określonych ról społecznych, obrona przed przemocą w rodzinie czy seksualną, wzmocnienie poczucia własnej wartości. W czasie warsztatów profilaktycznych, prowadzonych przez wychowawców, była mowa o substancjach uzależniających, ich wpływie na organizm i psychikę młodych ludzi. Doradcy zawodowi z kolei, podczas dziesięciu godzin zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej, dostarczyli wiedzy na temat aktualnych uwarunkowań rynku pracy przygotowując w ten sposób młodzież do funkcjonowania na nim, umożliwią wytyczenie kierunku dalszych działań beneficjentów w kontekście ich rozwoju, a także pomogli przełamać stereotypy dotyczące płci istniejące w usługach rynku pracy. Beneficjenci projektu uczyli się także przedsiębiorczości i zachowań adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia, jak również obsługi komputera. Ponieważ uczestnikami projektu była młodzież mająca duże kłopoty z nauką, przewidziane były zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki oraz z przedmiotu dodatkowego, w którego materiale uczestnik wykazywał największe zaległości edukacyjne.
Na początku września odbyły się dwudniowe spotkania superwizyjne połączone z ewaluacją projektu, podczas których uczestnicy podsumowali swój udział w projekcie, wymienili się doświadczeniami oraz ocenili efekty projektu w odniesieniu do własnej osoby.

Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.

 „NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2”

W 2010 r. Kujawsko-Pomorska WK realizowała projekt "Nasza Przyszłość 2". W naszym województwie w projekcie wzięło udział 20 osób w wieku 15-17 lat, w tym 10 osób z Bydgoszczy i 10 osób z Inowrocławia.
Projekt oferował rozległe wsparcie skoncentrowane wokół wyrównywania dysproporcji edukacyjnych, rozpoznawania potrzeb i problemów młodych osób, ich predyspozycji i zainteresowań (w formie zajęć indywidualnych i grupowych). Udział w projekcie umożliwił jego uczestnikom nadrobienie zaległości edukacyjnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewnił pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych oraz pomagał w dokonywaniu pomyślnych wyborów życiowych.
Formy wsparcia w projekcie:
Moduł edukacyjny pozwolił przede wszystkim wyrównać braki edukacyjne uczestników projektu oraz posłużył zwiększeniu ich zaangażowania w naukę i motywacji do dalszego kształcenia się. Założeniem modułu było ponadto dostarczenie uczestnikom nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ITC.
Moduł socjoterapeutyczny, który dostarczył uczestnikom projektu doświadczeń korekcyjnych oraz umożliwił im nabycie nowych umiejętności społecznych. Ponadto dzięki indywidualnym spotkaniom z psychologiem Beneficjenci uzyskali wsparcie i pomoc
w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.
Moduł zawodowy pomógł uczestnikom projektu w określeniu ich indywidualnych predyspozycji i zdolności w kontekście właściwego wyboru kariery zawodowej. Jego celem było również przygotowanie młodzieży do wejścia i aktywnego funkcjonowania w obszarze rynku pracy.
Moduł rekreacyjno-edukacyjny, w ramach którego zorganizowane zostały koła zainteresowań służące rozbudzaniu oraz rozwijaniu indywidualnych, twórczych uzdolnień i zamiłowań w różnych dziedzinach.
Specjalistyczna indywidualna opieka profilaktyczno-terapeutyczna, dzięki której każdy z uczestników otrzymał szansę skorzystania z indywidualnych konsulatcji z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami.
Obozy socjoterapeutyczne – podczas obozów kontynuowana była praca nad poprawą funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego uczestników projektu, a ponadto utrwalane były dotychczas osiągnięte efekty wychowawcze.
W czasie obozu młodzież uczestniczyła w:
• warsztatach integracyjnych,
• zajęciach socjoterapeutycznych,
• warsztatach rozwoju osobistego,
• warsztatach technik relaksacyjnych,
• zajęciach „Zachowania ryzykowne”,
• kursie pierwszej pomocy przedmedycznej,
• zajęciach rekreacyjnych.
 

 

 


 

 

  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007