OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 


 "NOWOCZESNE KOMPETENCJE KADRY OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Wsparciem w ramach projektu została objęta kadra kierownicza i kadra merytoryczna Komendy Głównej OHP, 9 centrów kształcenia i wychowania OHP oraz 16 wojewódzkich komend OHP. W kompleksowych szkoleniach wzięli udział przede wszystkim pracownicy pracujący bezpośrednio z młodzieżą - pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, kierownicy internatów, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubów pracy. Wśród grup zawodowych szkoleniami objęto również pracowników zajmujących się wdrażaniem i rozliczaniem projektów europejskich, realizujących programy z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży, kadrę przygotowującą budżet zadaniowy jednostek, pracowników zespołów kadr, specjalistów ds. szkoleń, kontroli wewnętrznej oraz osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na remonty, inwestycje i zakup wyposażenia.
Z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w szkoleniach wzięło udział 41 pracowników, w tym 13 osób uczestniczyło w kursie języka angielskiego.
Głównym celem projektu było nabycie przez kadrę nowych kompetencji i umiejętności poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji sprzyjające w efekcie wzmocnieniu efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy oraz podwyższenia poziomu jakości usług oferowanych młodzieży.Cele szczegółowe projektu to:
- poszerzenie posiadanej przez kadrę wiedzy oraz nabycie nowych kompetencji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, zgodnie z podziałem na poszczególne moduły szkoleń: "Edukacja i Wychowanie", "Rynek pracy", "Projekty europejskie i współpraca międzynarodowa", "Ogólny";- podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych poprzez udział w szkoleniach doskonalących; - nabycie przez kadrę wiedzy z zakresu nowatorskich rozwiązań stosowanych w innych krajach UE poprzez udział w wizytach studyjnych, w instytucjach zajmujących się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją, w trzech państwach członkowskich UE.Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju i modernizacji OHP jako instytucji rynku pracy świadczącej usługi na rzecz młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie beneficjenci poprawili poziom samooceny, motywacji do samorozwoju i samokształcenia, a także nabyli i rozwinęli umiejętności pracy w zespole.

 

 


 

 

  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007