OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 

"NOWOCZESNE KOMPETENCJE KADRY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ"

 

Od 1 lipca 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce projekt pn. „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego adresatem jest grupa 520 pracowników OHP.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta kadra opiekuńczo-wychowawcza zatrudniona w 16 wojewódzkich komendach oraz 9 centrach kształcenia i wychowania OHP, w szczególności – pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, komendanci hufców, kierownicy internatów, kierownicy świetlic środowiskowych oraz osoby sprawujące nadzór nad organizacją kształcenia i wychowania w jednostkach OHP. Łącznie 520 osób, tym 364 kobiet i 156 mężczyzn. Są to pracownicy, którzy realizując ustawowe zadania, obejmują swymi oddziaływaniami zróżnicowaną młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, wywodzącą się z rodzin dysfunkcjonalnych, zaniedbaną wychowawczo, której grozi wypadnięcie z systemu oświaty. Grupa ta wpisuje się w jedną z kategorii potencjalnych grup docelowych dla Poddziałania 1.3.3 POKL określonych w SzOP POKL.
W Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w projekcie wzięło udział 18 pracowników, w tym 16 osób uczestniczy w kursach językowych, 12 osób wzięło udział w specjalistycznych szkoleniach a 2 osoby podwyższyły swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych


Głównym celem projektu jest nabycie nowych kompetencji i umiejętności przez pracowników kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Cele szczegółowe projektu to:
1. Poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach,
2. Podwyższenie poziomu znajomości jezyków obcych poprzez udział w kursach językowych,
3. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych,
4. Nabycie wiedzy z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań społeczno-edukacyjnych w innych krajach UE poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych w instytucjach zajmujących się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.
Cel główny projektu i planowane do osiągnięcia w jego ramach wskaźniki wpisują się w efekt realizacji POKL. Projekt jest zgodny z Planem Działania na rok 2011 dla Priorytetu I PO KL Poddziałanie 1.3.3. Jest spójny z celem szczegółowym nr 2 PO KL ,,Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego”, ponieważ podnoszenie kwalifikacji kadry OHP wpłynie na doskonalenie, rozwój i modernizację oferty OHP, jako wiodącej instytucji państwowej prowadzącej działania na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat.

 

 

  

  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007