OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.05.2016 , Dz. Urz. UE L  127/2 z 23.05 2018 r.), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu ul. Poznańska 11/13; 87-100 Toruń. 

W razie potrzeby istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych w Kujawsko-Pomorskiej WK OHP pod adresem e-mail: iodo.kupo@ohp.pl lub pisemnie na adres: ul. Poznańska 11/13; 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie:

- niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych osobowych  (Art.6 ust.1 lit. c RODO1);

- wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy (Art.6 ust.1 lit. b RODO);

- wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (Art.6 ust.1 lit. e RODO);

- strony w domenie http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl mogą zawierać adresy kontaktowe skrzynek mailowych administratora. Jeżeli Pani/Pan korzysta z odnośnika będącego adresem e-mail, to oznacza że wyraża Pani/Pan zgodę (Art.6 ust.1.lit. a RODO) na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłaną korespondencję/pytania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wnioskowanej sprawy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane firmie świadczącej usługi serwisowe strony internetowej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków.

Posiada Pani/Pan prawo:

dostępu do treści przekazanych danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia) przekazanych danych; ograniczenia przetwarzania przekazanych danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wycofania zgody na ich przetwarzanie; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że dane osobowe, które Pani/Pana  dotyczą przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa najdłuższy możliwy na gruncie stosownych przepisów prawa okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności prawnej.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007