OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 

"PROGRAM ABSOLWENT"

Projekt „Program Absolwent” współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowano go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VI (Rynek pracy otwarty dla wszystkich), Działanie 6.1 (Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie), Poddziałanie 6.1.1 (Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy).

Projekt trwał od 1 października 2008 r. do 31 marca 2009 r. na terenie czterech powiatów województwa kujawsko-pomorskiego:
• powiatu bydgoskiego,
• powiatu grudziądzkiego,
• powiatu inowrocławskiego,
• powiatu włocławskiego.

Wsparciem w ramach projektu „Program Absolwent” zostało objętych 40 biernych zawodowo absolwentów OHP w wieku do 25 lat. Były to osoby:
• pozostające bez zatrudnienia i chcące podjąć pracę w zawodach pozarolniczych (w tym również kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy),
• zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszk. położone na terenie powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, grudziądzkiego i włocławskiego,
• nieaktywne zawodowo w wieku produkcyjnym, niezatrudnione i niewykonujące pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu

Projekt realizowany był przez cztery jednostki organizacyjne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy:
• 2-2 Środowiskowy Hufiec Pracy w Bydgoszczy,
• Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu,
• 2-3 Środowiskowy Hufiec Pracy w Inowrocławiu,
• 2-5 Środowiskowy Hufiec Pracy we Włocławku.

Celem ogólnym projektu „Program Absolwent” było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób do 25 roku życia pozostających bez pracy.
• identyfikacja potrzeb, zwłaszcza szkoleniowych, absolwentów OHP w wieku do 25 lat pozostających bez zatrudnienia
• rozwój ich kompetencji kluczowych (w zakresie porozumiewania się w językach obcych i kompetencji informatycznych)
• aktywizacja zawodowa poprzez poradnictwo zawodowe i szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
 

Cele szczegółowe projektu to: Cele szczegółowe zostały osiągnięte poprzez:
• zastosowanie indywidualnych planów działania i innych metod wykorzystywanych przez doradców zawodowych OHP - Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych i Portfolio Kariery
• organizację kursów języków obcych i kursów komputerowych
• organizację szkoleń zawodowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb beneficjentów ostatecznych. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007