Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
OFERTY PRACY

W KUJAWSKO-POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Wychowawca w Toruniu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne
 • Minimum 3-letni staż pracy, mile widziane doświadczenie w pracy w zawodzie
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Warunki pracy: Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 •  Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wówczas zaświadczenie z KRK będzie wymagane na etapie ewentualnego podpisywania umowy)
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 6 października 2017 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p. 12,  87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wychowawcy w Toruniu”.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.

 


Komunikat

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na   stanowisko wychowawcy w Grudziądzu, Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wybrano kandydaturę pani Edyty Kikulskiej i pana Krzysztofa Gębali.

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na   stanowisko wychowawcy w Brodnicy,  Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wybrano kandydaturę pani Anny Grążawskiej.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007