OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
OFERTY PRACY

W KUJAWSKO-POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP

1.  Psycholog w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • minimum 6-letni staż pracy
 • dyplom magistra psychologii lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane za równorzędne 
  w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,
 • staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymagania dodatkowe:

Następujące cechy, predyspozycje i zdolności: umiejętność samodzielnej pracy, komunikatywność, otwartość i kreatywność, zdolności organizacyjne

Warunki pracy: ½ etatu, praca w systemie równoważnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata
  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe (wówczas zaświadczenie z KRK będzie wymagane na etapie ewentualnego podpisywania umowy),
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Termin składania dokumentów: 30 października 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,
Sekretariat p.12,  87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko psychologa w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu WK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


2. Instruktor ds. szkolenia zawodowego w zawodzie stolarz w Grudziądzu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie - zgodnie z przepisami (wykształcenie kierunkowe: mistrz w zawodzie lub szkoła średnia lub szkoła wyższa, uprawnienia pedagogiczne, staż pracy w zawodzie),
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy: ½  etatu
Umowa o pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Termin składania dokumentów: 30 października 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,
Sekretariat p.12,  87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko instruktora”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu WK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


3. Specjalista ds. zamówień publicznych w Toruniu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymagania dodatkowe:

 • Następujące cechy, predyspozycje i zdolności:
  • umiejętność samodzielnej pracy, komunikatywność
  • otwartość, dokładność

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 30 października 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12,  87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP,
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu WK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


4. Wychowawca w Toruniu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (pedagogika, socjologia, psychologia),
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 •  Doświadczenie w pracy z młodzieżą,

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy, system pracy: równoważny, umowa o pracę na zastępstwo,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata
  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wówczas zaświadczenie z KRK będzie wymagane na etapie ewentualnego podpisywania umowy),
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

Termin składania dokumentów: 30 października 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12, 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wychowawcy w Toruniu”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Sekretariatu WK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


5. Wychowawca w Grudziądzu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (pedagogika, socjologia, psychologia),
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • Doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy, system pracy: równoważny, umowa o pracę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wówczas zaświadczenie z KRK będzie wymagane na etapie ewentualnego podpisywania umowy),
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

Termin składania dokumentów: 30 października 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12, 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, 
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wychowawcy w Grudziądzu”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Sekretariatu WK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonychJeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Kujawsko-Pomorską WK OHP w Toruniu, ul. Poznańska 11/13 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Wojewódzki Komendant OHP z siedzibą w Toruniu przy ul. Poznańskiej 11/13. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail iodo.kupo@ohp.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 10 lat od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata liczone od początku następnego roku po zakończonej rekrutacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo.kupo@ohp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007