Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
OFERTY PRACY

W KUJAWSKO-POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy poszukuje kandydatów na stanowiska:

1. Specjalista ds. programów

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki) w stopniu komunikatywnym
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymagania dodatkowe: doświadczenie przy realizacji programów z zakresu rynku pracy, pracy z wolontariuszami
Następujące cechy, predyspozycje i zdolności:

 • umiejętność samodzielnej pracy, komunikatywność
 • otwartość i kreatywność, zdolności organizacyjne

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy
 • Umowa o pracę

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 24 marca 2017 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12, 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. programów”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu WK OHP. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.

 


2. Wychowawca  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne
 • Minimum 3-letni staż pracy w zawodzie
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę
 • Praca w systemie równoważnym, również w porze nocnej
 • Wynagrodzenie: 2650,00 brutto + dodatek za staż pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata              o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wówczas zaświadczenie z KRK będzie wymagane na etapie ewentualnego podpisywania umowy)
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania           z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:

10 marca 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12,  87-100 Toruń,  ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wychowawcy w Grudziądzu”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu WK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


Komunikat

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na   stanowisko psychologa w OSiW w Grudziądzu, Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wybrano kandydaturę pani Katarzyny Janczak.

 

Komunikat

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na   stanowisko kucharza w OSiW w Grudziądzu, Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wybrano kandydaturę pana Dariusza Szadkowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007