Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
OFERTY PRACY

W KUJAWSKO-POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy poszukuje kandydatów na stanowisko:

1.Instruktora ds. szkolenia zawodowego w zawodzie kucharz

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie - zgodnie z przepisami (wykształcenie kierunkowe: mistrz w zawodzie lub szkoła średnia lub szkoła wyższa, uprawnienia pedagogiczne, staż pracy w zawodzie)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Warunki pracy:

  • Miejsce pracy: Toruń
  • Pełny wymiar czasu pracy
  • Umowa o pracę od 01.06.2018 r.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • List motywacyjny oraz CV.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:
30.04.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12,  87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko instruktora”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu WK OHP. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


Komunikat

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na   stanowisko specjalisty ds. rozwoju zawodowego w MCK Świecie,  Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wybrano kandydaturę pani Moniki Urman.

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007