Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
OFERTY PRACY

W KUJAWSKO-POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Wychowawca w Toruniu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne
 • Minimum 3-letni staż pracy, mile widziane doświadczenie w pracy w zawodzie
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Warunki pracy: Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 •  Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wówczas zaświadczenie z KRK będzie wymagane na etapie ewentualnego podpisywania umowy)
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 23 lutego 2018 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p. 12,  87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wychowawcy w Toruniu”.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.

 


2. Pośrednik pracy w Grudziądzu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pośrednictwa pracy
 • Mile widziane jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa pracy lub pokrewnych i znajomośc języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Warunki pracy:

 •  Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę w celu zastępstwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata   o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania  z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 20 lutego 2018 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12, 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko pośrednika pracy w Grudziądzu”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu WK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


3. Specjalista ds. zamówień publicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymagania dodatkowe: Następujące cechy, predyspozycje i zdolności: umiejętność samodzielnej pracy, komunikatywność otwartość, dokładność

Warunki pracy:

Miejsce pracy: Toruń
Pełny wymiar czasu pracy
Umowa o pracę w celu zastępstwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 23 lutego 2018 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12, 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu WK OHP. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007