OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
OFERTY PRACY

W KUJAWSKO-POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP

1.  Psycholog w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • minimum 6-letni staż pracy
 • dyplom magistra psychologii lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane za równorzędne 
  w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,
 • staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymagania dodatkowe:

Następujące cechy, predyspozycje i zdolności: umiejętność samodzielnej pracy, komunikatywność, otwartość i kreatywność, zdolności organizacyjne

Warunki pracy: ½ etatu, praca w systemie równoważnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata
  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe (wówczas zaświadczenie z KRK będzie wymagane na etapie ewentualnego podpisywania umowy),
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Termin składania dokumentów: 26 luty 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,
Sekretariat p.12,  87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko psychologa w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu WK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


2. Wychowawca w Grudziądzu

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (pedagogika, socjologia, psychologia),
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • Doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy, system pracy: równoważny, umowa o pracę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wówczas zaświadczenie z KRK będzie wymagane na etapie ewentualnego podpisywania umowy),
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

Termin składania dokumentów:  26 luty 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12, 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, 
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wychowawcy w Grudziądzu”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Sekretariatu WK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


3. Specjalista - archiwista

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe – archiwistyka, doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Warunki pracy:

 • ½ etatu, umowa o pracę na zastępstwo

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata   o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

Termin składania dokumentów: 26.02.2021

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12, 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko specjalisty - archiwista w Toruniu”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Sekretariatu WK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


4. Stanowisko ds. refundacji

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku księgowy/księgowa,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy,
 • Umowa o pracę na zastępstwo,
 • Zakres zadań:

 - sprawdzanie  pod  względem finansowym i merytorycznym wniosków o refundację  wynagrodzeń młodocianych pracowników, składek ZUS od  tych wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami,

-numerowanie, kompletowanie  dokumentów  finansowych  dotyczących  refundacji,

-sporządzanie zapotrzebowania środków  z  Funduszu  Pracy  na  refundacje  za  miesiące  poprzednie  w ramach przyznawanego limitu  przez  KG OHP,

-sporządzanie zapotrzebowania  na środki finansowe z  Funduszu  Pracy  z  przeznaczeniem  na refundację  wynagrodzeń w danym  roku  budżetowym  według  terminów wyznaczonych  przez  KG OHP,

-przekazywanie środków Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od  tych wynagrodzeń na wskazany przez pracodawcę  rachunek bankowy w terminach określonych  w  umowie o refundację  wyżej  wymienionych  należności,

-ewidencjonowanie  na  bieżąco  w urządzeniach  księgowych  wszystkich  zdarzeń gospodarczych,

-sporządzanie  kwartalnych, a w razie  potrzeby  miesięcznych analiz z poniesionych wydatków na refundację,

-sporządzanie sprawozdań  z  Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi  przepisami  i  terminami,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy,
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata   o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

Termin składania dokumentów: 5 marca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Sekretariat p.12, 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko ds. refundacji w Toruniu

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Sekretariatu WK OHP.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.


Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonychJeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Kujawsko-Pomorską WK OHP w Toruniu, ul. Poznańska 11/13 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Wojewódzki Komendant OHP z siedzibą w Toruniu przy ul. Poznańskiej 11/13. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail iodo.kupo@ohp.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 10 lat od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata liczone od początku następnego roku po zakończonej rekrutacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo.kupo@ohp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007