OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 

 

"SZKOLENIE-PRAKTYKA-ZATRUDNIENIE-ROZWÓJ"

29 lutego 2009 roku Kujawsko-Pomorska WK OHP zakończyła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”.
Jednostki realizujące projekt to: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu, 2-2 Środowiskowy Hufiec Pracy w Bydgoszczy, 2-5 Środowiskowy Hufiec Pracy we Włocławku.
Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.
Cele szczegółowe projektu to: udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego; pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowań i możliwości; podwyższenie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym lub ich nabycie; nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym, a także – dla osób zainteresowanych – w zakresie ECDL; wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki.
Adresatem projektu w województwie kujawsko-pomorskim była grupa 135 osób w wieku od 16 do 25 lat, które są nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, pochodzące z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych.
Beneficjenci byli podzieleni na trzy główne kategorie projektowe.
 

Kategoria A – młodzież w wieku 16-17 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, niemająca kwalifikacji zawodowych, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, nierealizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, spoza OHP.

Kategoria B – młodzież w wieku 18-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczających kwalifikacji odpowiadających aktualnym potrzebom rynku pracy. Działania przewidziane w ramach projektu dla beneficjentów z tej grupy umożliwią im podjęcie pracy w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Kategoria C – młodzież w wieku powyżej 16 lat, które są zagrożone wykluczeniem społecznym i mają za sobą co najmniej jeden rok edukacji w ramach Ochotniczych Hufców Pracy.


SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ II EDYCJA


SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ III EDYCJA


SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ IV EDYCJA
 

 

 


 

 

  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007