Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 

 

WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA

Uchwała nr 1 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej z dnia 23.05.2016

Uchwała nr 2 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej z dnia 23.05.2016

Uchwała nr 3 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej z dnia 21.11.2016

Uchwała nr 1/2017 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej rady Programowej z dnia 26.04.2017

 

Wojewódzka Rada Programowa jako społeczny organ opiniodawczy udzielający pomocy merytorycznej w podejmowaniu przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP  i podległe jednostki organizacyjne OHP działań wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży jest ważnym ogniwem w procesie zarządzania jednostką.

Organ skupia w swojej strukturze  przedstawicieli instytucji rynku pracy, policji, wymiaru sprawiedliwości, kuratorium oświaty i instytucji oświatowych i innych. W posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Programowej OHP często biorą udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownictwo szkół, w których kształci się młodzież OHP oraz kuratorzy sądowi.

Podczas spotkań uczestnicy przedstawią propozycję dalszego rozwoju i zacieśnienia współpracy w zakresie rozwijania oferty OHP skierowanej do młodych ludzi uzupełniających wykształcenie oraz wkraczających na rynek pracy.

SKŁAD KUJAWSKO-POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY PROGRAMOWEJ OHP W TORUNIU:

Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Przewodniczący
Małgorzata Taranowicz – Wojewódzki Komendant OHP w Toruniu – Zastępca Przewodniczącego
Michał Krzemkowski – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Sekretarz
Józef Łyczak – Senator RP
Andrzej Mioduszewski – Senator RP
Joanna Borowiak – Poseł na Sejm
Marek Gralik - Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty
Artur Janas – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
Zbigniew Rasielewski – Wiceprezydent Torunia
Jarosław Chmielewski – Przewodniczący Rady Miasta Włocławek
Andrzej Rodziewicz – Wójt Gminy Grudziądz
Karol Wojtasik – Radny Torunia
Jolanta Kuligowska-Roszak – Prezes Zarządu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A.
Mariola Sokołowska – Poseł IV kadencji,  Wiceprezydent Grudziądza kadencji  2006-2010
Jarosław Zakrzewski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu Dobrzyniu
Przemysław Stefański - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu
Anna Jackowska - Z-ca Dyrektora ds. Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku
Dorota Korczak – Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  we Włocławku
Tomasz Szczygieł - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu
Waldemar Kurkowski – Radny Gminy Gruta
Krzysztof Uzarski - Starszy Cechu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Ryszard Dębczyński - Prezes Zarządu Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku
Alojzy Wronkowski – Prezes Zarządu Zespołu Edukacyjnego  „BLOK”
Jarosław Hiszpański – Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Małgorzata Wierzbowska - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego  BLOK w Toruniu
Monika Sylwestrzak - Buczyńska – Zastępca Dyrektora ZSG-H w Toruniu
Alina Kozłowska – Dyrektor Zespołu Szkół WSO Cogito
Dorota Mrozińska – Kierownik Pionu Organizacyjno-Administracyjnego WK OHP
Małgorzata Filarska – Dyrektor Biura WK OHP

Małgorzata Tokarska – Koordynator ds. kształcenia i wychowania WK OHP
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007