Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
PRAKTYCZNE I PRAWNE ASPEKTY MOBILNOŚCI

 

PL_eures_logo_BOX_1_Twoja_Praca_w_Europie_Poszukujacy_Pr
 
 • Jak najlepiej dopasować moje kwalifikacje do oferty pracy
  Poszukujący pracy absolwenci, a w szczególności studenci z mniejszymi szansami na zatrudnienie, powinni wykazać większą elastyczność przy wyborze ofert. Weź pod uwagę swoje własne kwalifikacje i swoje chęci do zdobywania nowych umiejętności – uwierz w siebie i w swoje możliwości! Dosyć często zdarza się, że pracodawcy bardziej zainteresowani są zdolnością kandydata do objęcia obowiązków i odpowiedniego ich wykonania niż jego dyplomem czy kierunkiem studiów.
 • Czy moje kwalifikacje akademickie i zawodowe zostaną uznane?
  Po pierwsze, musisz dowiedzieć się, jakie są procedury uznawania Twoich kwalifikacji w państwie przyjmującym i czy dany zawód jest zawodem regulowanym.
  Zawody regulowane
  Do zawodów regulowanych zaliczają się te zawody, które są zarezerwowane dla osób posiadających specyficzne kwalifikacje (np. prawników, księgowych, nauczycieli, inżynierów, personelu paramedycznego, lekarzy, dentystów, weterynarzy, aptekarzy i architektów). W przypadku niektórych zawodów ustanowiona została lista uznawanych i równoważnych kwalifikacji.
  Zawody nieregulowane
  W przypadku niektórych zawodów tylko pracodawca decyduje o przydatności pracownika do pracy. Równoważność ocenia się indywidualnie, biorąc pod uwagę czas trwania studiów i ich program. W takim przypadku możesz zacząć praktykę z chwilą uzyskania zatrudnienia, ale musisz również przestrzegać niezbędnych procedur mających zastosowanie w danym zawodzie w państwie przyjmującym, które mogą różnić się od procedur, z którymi miałeś styczność do tej pory.
  Zalecenie w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF) zostało formalnie podpisane przez Parlament Europejski i Radę w kwietniu 2008 r. Europejskie ramy kwalifikacji (EQF) stanowią instrument przełożenia kwalifikacji mający na celu zwiększenia czytelności kwalifikacji krajowych w Europie, promowanie mobilności pracowników i uczniów między państwami oraz ułatwianie im uczenia się przez całe życie. Od 2012 r. wszystkie nowe kwalifikacje powinny zawierać odniesienie do europejskich ram kwalifikacji, aby pracodawcy i instytucje mogły identyfikować wiedzę, umiejętności i kompetencje kandydata.
  Więcej informacji na temat uznawania kwalifikacji akademickich można znaleźć korzystając z linku „NARIC” w „Tematach pokrewnych” w dziale „Jesteś absolwentem?” oraz w dziale „Europejskie ramy kwalifikacji” na portalu Europa.
 • Czy język stanowi problem?
  W trakcie poszukiwania pracy w innym państwie znajomość lokalnego języka jest oczywistym atutem (a czasem koniecznością). Podstawowa znajomość angielskiego jest często bardzo przydatna. Wymagania językowe mogą się jednak różnić w zależności od rodzaju pracy i państwa i w związku z tym nie istnieje tu żadna ogólna zasada. Mimo wszystko zalecamy zapisanie się na kurs językowy w celu podniesienia poziomu znajomości języka państwa przyjmującego.
 • Czy mogę zachować prawo do zasiłku dla bezrobotnych w moim państwie pochodzenia szukając jednocześnie pracy w innym państwie członkowskim EOG?
  Jeżeli jesteś obecnie bezrobotny(-a) i chcesz poszukać pracy w innym kraju EOG, to możesz na trzy miesiące przenieść prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Kwestię przeniesienia prawa do zasiłku regulują surowe przepisy i ograniczenia. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z lokalną agencją pośrednictwa pracy lub odpowiednią instytucją wypłacającą zasiłek.
  Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie uda Ci się znaleźć pracy, władze kraju pobytu mogą Cię poprosić o opuszczenie kraju, ale mogą też okazać wyrozumiałość, jeżeli będziesz w stanie udowodnić, że masz spore szanse na znalezienia zatrudnienia. Dalsze przydatne informacje na ten temat możesz znaleźć w dziale „Życie i praca” na portalu EURES.
 • Jakie dokumenty prawne są zwykle wymagane przy wyjeździe za granicę?
  Zanim udasz się do któregokolwiek z krajów EOG sprawdź wcześniej ważność dowodu tożsamości lub paszportu. Poszukaj jednoznacznych informacji na temat wymagań dotyczących wizy lub pozwolenia na pracę, jeżeli...
  - przepisy przejściowe dotyczące swobodnego przepływu pracowników mają zastosowanie do Twojego państwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź dział „Życie i praca” na portalu EURES lub skontaktuj się z lokalnym doradcą EURES;
  - chciałbyś (chciałabyś) pracować poza obszarem EOG (skontaktuj się z ambasadą właściwego państwa nienależącego do EOG w Twoim kraju w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących składania wniosków).
 • A jeżeli nie jestem obywatelem UE?
  Usługi online EURES są ogólnie dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do Internetu. Jeżeli mieszkasz i pracujesz już na terytorium EOG lub w Szwajcarii, skontaktuj się z lokalnym lub regionalnym doradcą EURES w celu uzyskania porady. Niemniej jednak fakt znalezienia pracy przez EURES nie wpływa na zmianę wymogów prawnych i procedur administracyjnych, które mogą mieć zastosowanie do obywateli państw spoza UE.
  Jeżeli masz zamiar przenieść się z państwa nienależącego do EOG (z wyjątkiem Szwajcarii) w celu osiedlenia się i pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, warto zwrócić się do własnego ministerstwa spraw zagranicznych, które często posiada informacje dotyczące wymogów prawnych związanych z osiedleniem się za granicą lub które skieruje Cię do właściwego centrum informacyjnego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007